دسته: دوره های آموزشی

0

برگزاری کارگاه آموزشی مذاکرات تجاری

دوره آموزشی مذاکرات تجاری یک دوره مفید و کاربردی در آخرین ماه سال با شرکت در این دوره : هدف گذاری و تعیین استراتژی در مذاکره را بیاموزید با تاکتیک های حمله و ضد...