ضمانت‌نامه‌های بانکی

انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی

الف. شرکت در مناقصه

ضمانت­نامه شرکت در مناقصه عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین انجام تعهد و عقد قرارداد در صورت برنده شدن در مناقصه برگزارشده و بمنظور جبران ضرر و زیان ناشی از انصراف و عدم ایفاء تعهد برنده در مناقصه به نفع طرف قرارداد صادر می‌گردد.

ب. پیش پرداخت

ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین انجام تعهد پیمانکاران و یا فروشندگان خدمات در قبال وجه پیش پرداخت دریافتی از سوی کارفرما و یا خریدار، منطبق با شرایط قراردادی، صادر می‌گردد.

ج. حسن انجام کار

ضمانت نامه حسن انجام کار عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین و اطمینان از انجام به موقع و دقیق تعهدات توسط پیمانکاران پروژه ها منطبق با شرایط قراردادی ، صادر می‌گردد.

د. استرداد کسور وجه الضمان

ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین و اطمینان از انجام درست و به موقع کار توسط پیمانکار و یا خریدار در قبال بخشی از مبلغ ناخالص صورت حساب‌های هر دوره منطبق با شرایط قراردادی، صادر می‌گردد.

واجدین شرایط ضمانت نامه های بانکی
صادر کنندگان کالا و خدمات که متقاضی شرکت در مناقصه و انجام قراردادهای صادراتی در خارج از کشور می باشند.

مدارک مورد نیاز برای اعتبار سنجی:

۱. ارایه رضایت نامه کتبی با عنوان بانک مرکزی ج.ا.ا جهت دریافت گزارش اعتباری و تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی، چک های برگشتی و ضمانت نامه های بانکی دریافت شده
۲. درخواست کتبی ذینفع( شامل نوع ضمانت نامه درخواستی اعم از مستقیم و غیرمستقیم با لحاظ نمودن مبلغ ، مدت اعتبار و کشور محل اجرای طرح)
۳. اساسنامه، شرکت نامه، اظهارنامه ثبت شرکتها، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تغییرات، آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که به تایید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
۴. کد اقتصادی
۵. تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت .
۶. اصل و کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه رسمی معتبر محل کار( کارخانه و دفتر ) .
۷. صورت‌های مالی حسابرسی شده به همراه گزارش بازرس قانونی شرکت و تصویر اظهارنامه های مالیاتی مربوط به سه سال اخیر .
۸. قرارداد انجام کار، قرارداد منعقده با پیمانکاران ساختمان و تاسیسات محل اجرای طرح تصویر اسناد شرکت در مناقصه بهمراه اطلاعات مربوط به کارفرمای اصلی و ماهیت فعالیت آن.
۹. هرگونه مدارک و مستنـدات دیگری که مبین سطح اعتبار و مسائل مربوط به صادرات می‌باشد از جمله گواهی‌های کیفیت، عضویت در اتحادیه‌ها/ انجمن‌های تخصصی، لوح‌های تقدیر، صادر کننده نمونه و ….
۱۰. تکمیل و ارائه فرم‌های ضمیمه .
۱۰. اصل و تصویر صورت وضعیت های انجام شده همراه با تائیدیه انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی و سازمان توسعه تجارت طی ۵ سال اخیر
۱۱. گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه

مدت زمان انجام کار:

حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تکمیل پرونده اعتباری (در اختیار متقاضی) و انجام بازدید میدانی حسب مورد، گزارش اعتبارسنجی تنظیم و در دستور کار ارکان تصمیم گیر حسب مورد، قرار می گیرد.

 

برای ارتباط با مرکز آموزش بازرگانی (نمایندگی بابل و آمل) از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:

تلفن : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۴۸
فکس : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۷۲