ضمانتنامه اعتبار خریدار

این ضمانتنامه به منظور پوشش تضمین اعتبارات اعطایی بانکهای ایرانی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی که در قالب خطوط اعتبار خریدار اعطا می گردند؛ با اخذ کارمزد پوشش، بنا به درخواست بانک
اعتبار دهنده صادر می گردد. این ضمانت نامه که به نفع اعتبار دهنده/ بانک ایرانی صادر می گردد وی را در مقابل ریسکهای سیاسی و تجاری عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات از سوی مدیون (خریدار/ بانک خارجی) پوشش می دهد.

ریسکهای سیاسی و تجاری :

ریسکهای تحت پوشش ضمانت نامه اعتبار خریدار :

الف) ریسک تجاری:

عبارتست از اینکه اعتباردهنده در سررسید بازپرداخت اعتبار یا قبل از آن، مطابق شرایط قرارداد تامین مالی موفق به وصول طلب خود نگردد و این امر ناشی از قصور اعتبارگیرنده در ایفای تعهدات خود باشد.

 

ب) ریسک سیاسی:

عبارتست از اینکه اعتباردهنده در سررسید بازپرداخت اعتبار یا قبل از آن، مطابق شرایط قرارداد تامین مالی موفق به وصول طلب خود از اعتبارگیرنده نگردد و این امرمستقیماً و صرفاً ناشی از بروز یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:

– هر گونه اقدام یا تصمیمی که مداخله دولت کشور متبوع اعتبارگیرنده محسوب گردیده و مانع از اجرای مفاد مندرج در قرارداد تامین مالی گردد.

– استمهال بدهی ها به موجب تصمیم دولت متبوع کشور اعتبارگیرنده، یا هردولت دیگری که پرداخت مربوط به قرارداد تامین مالی قرار است از طریق آن انجام شود.

– حوادث سیاسی، مشکلات اقتصادی یا اقدامات دولتی یا قانونی که در خارج ازکشور ایران اتفاق افتاده و یا اجرا می‌شود و موجب جلوگیری یا تاخیر در انتقال اقساط بازپرداخت قرارداد تامین مالی می گردند.

– وضع مقررات در کشور متبوع اعتبارگیرنده که بر اساس آن بازپرداخت اقساط تحت قرارداد تامین مالی به پول محلی کشور متبوع اعتبارگیرنده جایگزین بازپرداخت اقساط به ارز مورد توافق در قرارداد تامین مالی می‌شود، بنحوی که به دلیل نوسانات نرخ ارز، پس از تبدیل پول محلی آن کشور به ارز مورد نظر جهت انتقال به اعتباردهنده، ارز حاصله از تبدیل،‌ کمتر از مبلغی می‌گردد که اعتباردهنده می‌بایست بر اساس قرارداد تامین مالی دریافت می‌نمود.

– هرگونه اقدام یا تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران، در زمینه ممنوعیت و یا تحدید همکاریهای تجاری که وصول مطالبات اعتباردهنده را با مشکل یا مانع مواجه ساخته و زیانهای ناشی از این مورد، از طریق دیگری توسط دولت جبران نگردد.

– موارد فورس ماژور ، شامل جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، ‌شورش، اغتشاشات داخلی، اعتصابات، توفان، سیل، زلزله، آتشفشان که در کشور متبوع اعتبارگیرنده اتفاق افتد و مانع از پرداخت اقساط در سررسید مقرر گردد.

 

برای ارتباط با مرکز آموزش بازرگانی (نمایندگی بابل و آمل) از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:

تلفن : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۴۸
فکس : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۷۲