درباره‌ی مرکز

مرکز آموزش بازرگانی بابل زیر نظر مرکز آموزش بازرگانی کشور ، وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (وزارت صنعت معدن و تجارت) به منظور اجرای آموزش های حرفه ای مورد نیاز در حوزه بازرگانی کشور و توانمند سازی علمی سرمایه های انسانی بخش بازرگانی ِ با نیت پیشبرد راندمان تجارت نوین در کشور تاسیس گشت و با استفاده از روشهای کاربردی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی می‌کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی کشور ایفاء نماید.

  •  گواهینامه های صادره دوره ها مرکز آموزش بازرگانی از طرف وزارت صنعت معدن و تجارت بوده و دارای اعتبار بین المللی می باشد.