بیمه نامه خاص صدور خدمات فنی مهندسی

بیمه نامه ای که به منظور پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری مطالبات پیمانکاران ایرانی از کارفرمایان خارجی و بنا به درخواست پیمانکار ایرانی از سوی صندوق به نفع وی صادر می شود.

ریسکهای سیاسی و تجاری (ریسکهای مربوط به به بیمه نامه خاص صادرات و کل گردش صادرات):

الف ) ریسکهای تجاری:

– استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده و یا خدمات انجام شده

– عدم پرداخت بهای کالا یا خدمات در سررسید مقرر

– عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی، اعسار و یا توقف

ب) ریسکهای سیاسی:

– تیره شدن روابط وقطع روابط سیاسی با کشور خریداربنحوی که در نتیجه آن، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود.

– اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار

– اعمال سیاست های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.

– سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال بنحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود نشود.

– سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیأت مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.

 

برای ارتباط با مرکز آموزش بازرگانی (نمایندگی بابل و آمل) از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:

تلفن : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۴۸
فکس : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۷۲