بیمه نامه تضمین مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی دیداری

این بیمه نامه، ریسک های عدم پرداخت وجه اعتبارات اسنادی دیداری توسط بانک گشایش کننده یا بانک تائید کننده (درصورت وجود) را برای بانک معامله کننده اسناد، تحت پوشش قرار می دهد. بدین ترتیب بانک معامله کننده اسناد، مشروط به عدم وجود مغایرت اسناد اعتبار، وجه آنرا به ذینفع (صادرکننده) پرداخت و در صورت عدم وصول وجه اعتبار از بانک گشایش کننده یا تائید کننده (درصورت وجود)، خسارت وارده را طبق شرایط مندرج در بیمه نامه از صندوق دریافت می نماید.

ریسک های عدم پرداخت وجوه اعتبارات اسنادی دیداری:

ریسکهای تحت پوشش بیمه نامه تضمین مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی دیداری

– استنکاف بانک گشاینده/ تائید کننده اعتبار اسنادی از پرداخت وجه اعتبار اسنادی با وجود مطابقت اسناد با شرایط اعتبار

– اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار

– بروز جنگ یا حالت جنگ

– اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادر کنندگان شود.

– تیره شدن روابط سیاسی با کشور خریدار بنحویکه در نتیجه آن صادر کننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید نشود.

– ورشکستگی بانک گشاینده/ تائید کننده اعتبار اسنادی

 

برای ارتباط با مرکز آموزش بازرگانی (نمایندگی بابل و آمل) از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:

تلفن : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۴۸
فکس : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۷۲