اعتبار بانکی ( ریالی و ارزی)

ضمانت‌نامه ‌اعتبار بانکی عبارت است از سند تعهدآوری که بعنوان وثیقه مورد درخواست‌ اعتباردهندگان (‌بانک‌ها و موسسات اعتباری ) و بنا به درخواست آنها جهت تضمین تعهدات صادرکننده از سوی صندوق به عنوان ضامن ‌به نفع اعتباردهنده بصورت ریالی و یا ارزی(با توجه به نوع تسهیلات مصوب توسط اعتبار دهنده) صادر می‌گردد .

واجدین شرایط اخذ ضمانت‌نامه‌ اعتبار بانکی :
صادرکنندگان ایرانی که در مرحله قبل از حمل نیاز به سرمایه در گردش و منابع مالی ریالی و ارزی داشته و موسسات مالی و اعتباری اقدام به تامین مالی متقاضی می نمایند.

مدارک مورد نیاز برای اعتبار سنجی اشخاص حقوقی و حقیقی:
– درخواست کتبی ذینفع
– درخواست کتبی بانک و یا موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی خطاب به صندوق حاوی اطلاعاتی از قبیل: اصل مبلغ تسهیلات،نرخ سود، مدت اعتبار، نوع قرارداد تسهیلات(مشارکت مدنی یا فروش اقساطی و یا هرگونه قرارداد تسهیلاتی قابل تمدید) و میزان پوشش درخواستی اعتبار دهنده( حداکثر ۱۰۰% اصل و سود تسهیلات ).
– ارایه رضایت نامه کتبی با عنوان بانک مرکزی ج.ا.ا جهت دریافت گزارش اعتباری و تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی، چک های برگشتی و ضمانت نامه های بانکی دریافت شده .
– اساسنامه، شرکت نامه، اظهارنامه ثبت شرکتها، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تغییرات، آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که به تایید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
– تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت .
– اصل و تصویر کارت بازرگانی دارای اعتبار .
– اصل و کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه رسمی معتبر محل کار (کارخانه و دفتر) .
– صورت‌های مالی حسابرسی شده به همراه گزارش بازرس قانونی شرکت (در صورت عدم وجود تصویر اظهارنامه‌های مالیاتی) مربوط به سه سال اخیر و اظهار نامه ارزش افزوده فصلی سال جاری.

– اصل و تصویر کلیه پروانه‌های صادراتی مربوط به ۳ سال اخیر(از تاریخ صدور پروانه های صادراتی الکترونیکی ارائه رسید پروانه الکترونیکی صادرات بجای تصویر پروانه صادرات الزامی می باشد) و همچنین سنوات قبل از آن هر سال حداقل یک مورد.(بهمراه اطلاعات تکمیلی صادرات انجام شده)
– گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر “بلامانع بودن اعطای تسهیلات” برای مواردی که قانونگذار اختصاص آنرا منوط به اخذ این گواهی نموده است.(در صورتی که گواهی مورد اشاره به بانک ارائه گردیده است تصویر برابر اصل شده توسط بانک نیز مورد قبول می‌باشد).
– اصل و تصویر اعتبار اسنادی گشایش یافته به نفع متقاضی یا قرارداد فروش خارجی .
– اصل و تصویر جواز تاسیس/ پروانه بهره برداری درخصوص واحدهای تولیدی( در صورت وجود).
– کارت معتبر عضویت در اتحادیه صادرکنندگان (در صورت وجود ).
– اصل و تصویر گواهی عضویت در CD صادرکنندگان (در صورت وجود).
– هرگونه مدارک و مستنـدات دیگری که مبین سطح اعتبار و مسائل مربوط به صادرات می‌باشد از جمله گواهی‌های کیفیت، عضویت در اتحادیه‌ها/انجمن‌های تخصصی ، لوح‌های تقدیر ، صادر کننده نمونه و ….
– تکمیل و ارائه فرم‌های درخواستی صندوق

در صورتی‌که متقاضی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌نماید لازم است مدارک ذیل را نیز ارائه نماید ‌:
– اصل و تصویر صورت وضعیت‌های انجام شده همراه با تائیدیه انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی و سازمان توسعه تجارت طی ۵ سال اخیر.
– قرارداد انجام کار، قرار داد منعقده با پیمانکاران ساختمان و تاسیسات محل اجرای طرح .
– رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه و سایر مجوزهای قانونی مرتبط.

نکته: در صورت معرفی ضامن ازسوی متقاضی ارائه برخی مدارک فوق توسط ضامنین الزامی می‌باشد .
لازم به ذکر است که مدارک مذکور عمومی بوده و حسب مورد با توجه به ماهیت حقوقی ( شخصیت حقیقی/ حقوقی) متقاضی ، فعالیت در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، فهرست مدارک متفاوت بوده و به صورت تفکیک شده دراختیار ایشان، قرار می‌گیرد .

مدت زمان انجام کار:

حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تکمیل پرونده اعتباری (در اختیار متقاضی) و انجام بازدید میدانی حسب مورد، گزارش اعتبارسنجی تنظیم و در دستور کار ارکان تصمیم گیر حسب مورد، قرار می گیرد.

 

برای ارتباط با مرکز آموزش بازرگانی (نمایندگی بابل و آمل) از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:

تلفن : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۴۸
فکس : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۷۲